2011 USA - TOSHIKATSU ENDO

Karlyn De Jongh, Facing the Void: A Conversation with Toshikatsu Endo. In: Sculpture Vol. 30, no. 5, USA, June 2011